Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií

V prípade záujmu o spoluprácu s našou firmou kontaktujte nás telefonicky, mailom alebo vyplňte formulár na našej stránke.

Obsadzujeme nasledovné pozície: 

 

  • Zvárači s platnými certifikátmi 111, 135, 141-FM4, FM5 
  • Potrubári 
  • Zámočníci 
  • Montéri
  • Elektrotechnik
  • Obsluha strojov

Kariera

Form kariéra
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o. za účelom evidencie uchádzačov, výberu vhodného uchádzača o zamestnanie na uvedenú pozíciu, prípadne opakovaného oslovenia s inou pracovnou ponukou a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, adresa bydliska, dosiahnuté vzdelanie, priebeh doterajších zamestnaní a ďalšie osobné údaje v nich uvedené. Osobné údaje nebudú postúpené do tretích krajín. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené osobné údaje a informácie sú pravdivé a správne a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je udelený na dobu určitú, a to dobu 1 roka odo dňa doručenia životopisu a iných príloh. Po uplynutí tejto doby budú všetky poskytnuté osobné údaje zlikvidované. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na e-mail info@techmontmochovce.sk a jeho odvolanie bude mať za následok zrušenie žiadosti o prijatie do zamestnania.