Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií

Vybrané referencie spoločnosti

Ø  Dostavba Mochovce 3,4 blok – od roku 2008, ZoD ŠKODA SLOVAKIA a.s., ENSECO a.s., VZT-Systémy s.r.o., ENERGOINVEST a.s.

Ø  Servisné práce v AE Mochovce - v rokoch 1999 – 2006, práce na odstávkach I. a II. Bloku

Ø  Tatra Timber Liptovský Hrádok - montáž potrubia pre rozvod horúcej vody, montáž linky na sušenie dreva

Ø  Elektrosvit Nové Zámky - výmena ohrievača vody na parnom kotle o výkone 25t/h

Ø  Slovnaft,a.s. Bratislava - montáž technologických potrubných rozvodov a repasie armatúr

Ø  KUHNE Baugeräte GmbH Rammingen Nemecko – dodávka zariadení pre stavebníctvo

Ø  Volkswagen Bratislava – montáž potrubných rozvodov vo výrobných halách

Ø  U.S. Steel Košice – montáž technologických potrubných rozvodov, oprava kotla K5, montáž tlak. potrubí

Ø  Wilburg Steten – Nemecko–GO kotla 24t/hod – výmena EKA a prehrievača I a I 

Ø  PSA Trnava – montáž potrubia a čerpadiel

Ø  KIA Slovakia Žilina – montáž potrubných rozvodov, kompresorov, čerpadiel, chladiacich veží

Ø  POSAD Valašské Meziříčí – výroba a montáž oceľových konštrukcií

Ø  Niersberger Slovakia spol. s r.o. – montáž rozvodov v Hyundai Nošovice, Česká republika

Ø  Duslo, a.s. Šaľa – Rekonštrukcia močoviny 3 – výmena vysokotlakého kondenzátora

Ø  Duslo, a.s. Šaľa – Výroba DASAMAG – zásobník mletého magnezitu

Ø  SSM Strážske - PS 03.04 Technické plyny (kyslík, dusík) – rozvody potrubí s armatúrami

Ø  Air Consulting, s.r.o. – Investičná akcia 2183/R:Zmena využívania objektov výrobne čpavku 2: kompresor dusíka pre výrobu čpavku 3 pre Duslo, a.s. Šaľa

Ø  Duslo, a.s. Šaľa – Investičná akcia 6079/R:Výroba pary P4 termokompresiou pary P3-II.etapa

Ø  ISENG-MONT, s.r.o. – Zmena palivovej základe DALKIA INDUSTRY" - Montáž spalinovodu a OK

Ø  AIR LIQUIDE, s.r.o. – Demontáž a doprava zariadení pre výrobu dusíka Chemes a.s. Humenné

Ø  AIR LIQUIDE, s.r.o. – PS 01 Výroba dusíka Chemes a.s. Humenné – Priemyselný park

Ø  ISENG-MONT, s.r.o. - Zmena palivovej základe DALKIA INDUSTRY Žiar nad Hronom a.s. PS 08 Spalinový výměník

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. – Výroba a dodávka zariadení a potrubných rozvodov produktovodov, pary a kondenzu, duplexných potrubí, výroba a dodávka oceľových konštrukcií

Ø  Exmont Invest, s.r.o. – Montáž potrubia pre Duslo, a.s. Šaľa

Ø  MESSER Tatragas, spol. s r.o – Montáž tlakových staníc a potrubných rozvodov technických plynov pre zváracie  pracoviská a laserové stroje (lokalita západné Slovensko 26 inštalácií)

Ø  Slovenské cukrovary s.r.o. Sereď – Montáž zariadení pre intenzifikáciu ČOV

Ø  Martinská teplárenská, a.s. – Vákuové odplynenie – montáž potrubných rozvodov

Ø  MONDI SCP, a.s. Ružomberok – Dodávka a montáž potrubia vratného kalu pre ČOV Hrboltová.

-          Inštalácia vzduchového dúchadla pre zlepšenie činnosti aktivačných nádrží na ČOV Hrboltová – Projekt PM 19 – Nový papierenský stroj

-          Výroba, dodávka a montáž nerezových prepadových hrán 0,8 x 15,5 m pre zvýšenie kapacity 4 ks aktivačných nádrží na ČOV Hrboltová – Projekt PM 19

Ø  ISENG-MONT, s.r.o. – Zvolenská teplárenská a.s. – Inštalácia horúco vodného kotla 13,5 MW a kompletných potrubí. Montáž spalinovodu. Montáž oceľovej konštrukcie k oplášteniu kotla.

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. – Montáž zdroja, dodávka a inštalácia rozvodov chladu (DN 200) k sušiacim komorám.

Ø  IN VEST, s r.o. Šaľa – Výroba, dodávka a montáž špeciálnych výklopných stolov 4 x 13 m pre výrobu betónových panelov a prefabrikátov

Ø  IN VEST, s r.o. Šaľa – Výroba a dodávka špeciálnych kovaní a výstuh pre betonáž nosných stľpov hál pre výrobný závod SAMSUNG Göd, Maďarsko. Výroba a dodávka zváraných výstuh pre stavby na tuzemský trh SR.

Ø  IN VEST, s r.o. Šaľa – Návrh, výroba, dodávka a montáž špeciálnych foriem a dráh pre výrobu betónových prefabrikátov, nosníkov a stĺpov.

Ø  Mondeléz Slovakia, a.s. – Výmena a montáž hlavnej trasy poškodeného kúrenia pre výrobný závod Bratislava.

Ø  Mondeléz Slovakia, a.s. – Rozvod potrubia pre kakaovú hmotu pre guličkový mlyn – dodávka a montáž duplikátorového potrubia.

Ø  Mondeléz Slovakia, a.s. – Úprava potrubných trás, výroba, dodávka a montáž duplikátorových potrubí  - produktovody – dopojenie temperivky, dekrištalizátora, prepoje výrobných liniek.

Ø  Mondeléz Slovakia, a.s. – Dopojenie výrobnej linky LEKOS vrátane dodávky a montáže potrebných rozvodov a duplikátorových potrubí. Vykurovacia voda pre rekrištalizáror LEKOS.

Ø  Mondeléz Slovakia, a.s. – Úprava napojenia výtlaku pre 6 t zásobník, dodávka a montáž nových potrubných rozvodov pre výrobu hmôt, napojenie čerpadiel pre silo.

Ø  Chipita Mondeléz, a.s. Kostolné Kračany – Úprava vodiacich prvkov pre pásy výrobných pecí.

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. – Výroba, dodávka a montáž nerezovej trojplášťovej nádrže s ohrevom na cukrový roztok.

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. – Kompletné rozvody stlačeného vzduchu k výrobným linkám, dodávka, montáž , skúšky NDT.

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. – Rekonštrukcia CFA kuchyne, inštalácia nových výrobných liniek, inštalácia pripojovacieho potrubia vrátane výmenníkov

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. – Mogul A,B -  EPC Kontraktor – výroba, dodávka a montáž trojplášťových nerezových nádrží na potravinársku masu.

Ø   Cloetta Slovakia, s.r.o. – Dodávka  a montáž pre modernizáciu KH linky (elektro časť, strojná časť, duplikátorové potrubia, vyhrievané filtre, úprava nerezových konštrukcií, vrátane NDT skúšok.

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. – Výroba, dodávka  a montáž trojplášťových nerezových nádrží pre ručné navažovanie kuchyne A, B, vákuová komora.

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. – Celoročný servis na technologických zariadeniach vrátane investičných akcií a odstávok.

Ø  Hitachi Zosen Inova Slovakia, s.r.o. – Servisné, logistické, skladové a manipulačné služby, zákazková výroba špeciálnych uložení a komponentov pre montáž.

Ø  RONA, Lednické Rovne – Rozšírenie rozvodu kyslíka k taviacim agregátom V1, V2, V3

Ø  DUSLO ŠAĽA, a.s. – Zosúladenie emisií NOX s legislatívou, Nový kotol K8 – externé potrubné rozvody vybraných médí ako subdodávateľ pre ENSECO, a.s.

Ø  DUSLO ŠAĽA, a.s. – Zosúladenie emisií NOX s legislatívou, Nový kotol K8 II. Etapa, dodávka a montáž potrubia pary a napájacej vody pre nový kotol K8.

Ø  DUSLO ŠAĽA, a.s. – Zosúladenie emisií NOX s legislatívou, Nový kotol K8 III. Etapa, dopojenie potrubia pary a napájacej vody vrátane podporných konštrukcií a závesov na  nový kotol K8.

Ø  NAFTA, a.s – Obnova RK2 a RK3 na CS PZZP Láb – Demontáž pôvodnej technológie, kotla, príslušenstva a potrubných trás. Kompletná montáž novej technológie, vrátane regeneračného kotla a potrubných trás s napojením na stávajúce potrubné rozvody. Výroba oceľovej konštrukcie a obslužnej plošiny pre nový regeneračný kotol.

Ø  DAVATEC s.r.o. -  Bratislavslý hrad  - Rekonštrukcia centrálnych plynových kotolní PK1 a PK2. Rekonštrukcia rozdeľovača a zberača, výmena armatúr a obehových čerpadiel, montáž prepojovacích potrubných rozvodov.

Ø  GEMMA s.r.o. – Výroba, dodávka a montáž oceľových zábradlí na športovom štadióne v Nových Zámkoch.

Ø  ZOVOS – EKO s.r.o. – Výroba priemyselných nadrozmerných technologických  kontajnerov.