Supply, installation, servicing, repair
of power and technological equipment,
manufacture and assembly of steel structures

SELECTED COMPANY REFERENCES

Ø  MESSER Tatragas, spol. s r.o – Montáž tlakových staníc a potrubných rozvodov technických plynov pre zváracie  pracoviská a laserové stroje (lokalita západné Slovensko 36 inštalácií).

Ø  MESSER Tatragas, spol. s r.o – Assembly of pressure stations and pipeline distribution of technical gases for welding workplaces and laser machines (location of western Slovakia 36 installations).

 

Ø  Slovenské cukrovary s.r.o. Sereď – Montáž zariadení pre intenzifikáciu ČOV

Ø  Slovenské cukrovary s.r.o. Sereď - Installation of equipment for WWTP intensification.

 

Ø  Martinská teplárenská, a.s. – Vákuové odplynenie – montáž potrubných rozvodov.

Ø  Martinská teplárenská, a.s. - Vacuum degassing – installation of pipelines.

 

Ø  MONDI SCP, a.s. Ružomberok – Dodávka a montáž potrubia vratného kalu pre ČOV Hrboltová.

-          Inštalácia vzduchového dúchadla pre zlepšenie činnosti aktivačných nádrží na ČOV Hrboltová – Projekt PM 19 – Nový papierenský stroj

-          Výroba, dodávka a montáž nerezových prepadových hrán 0,8 x 15,5 m pre zvýšenie kapacity 4 ks aktivačných nádrží na ČOV Hrboltová – Projekt PM 19

Ø  MONDI SCP, a.s. Ružomberok – Delivery and installation of the return sludge pipe for the Hrboltová WWTP.

- Installation of an air blower to improve the operation of the activation tanks at the Hrboltová

  WWTP - Project PM 19

- New paper machine-Production, delivery and installation of stainless steel overflow edges

   0.8 x 15.5 m to increase capacity 4 activation tanks at the Hrboltová WWTP – Project PM 19

 

Ø  ISENG-MONT, s.r.o. – Zvolenská teplárenská a.s. – Inštalácia horúco vodného kotla 13,5 MW a kompletných potrubí. Montáž spalinovodu. Montáž oceľovej konštrukcie k oplášteniu kotla.

Ø  ISENG-MONT, s.r.o. – Zvolenská teplárenská a.s. – Installation of a 13.5 MW hot water boiler and complete pipelines. Installation of the flue pipe. Installation of the steel structure for the boiler casing.

 

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. – Montáž zdroja, dodávka a inštalácia rozvodov chladu (DN 200) k sušiacim komorám.

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. - Assembly of the source, supply and installation of cold distribution (DN 200) to the drying chambers.

 

Ø  IN VEST, s r.o. Šaľa – Výroba, dodávka a montáž špeciálnych výklopných stolov 4 x 13 m pre výrobu betónových panelov a prefabrikátov.

Ø  IN VEST, s r.o. Šaľa – Production, supply and assembly of special folding tables 4 x 13 m for the production of concrete panels and prefabs.

 

Ø  IN VEST, s r.o. Šaľa – Výroba a dodávka špeciálnych kovaní a výstuh pre betonáž nosných stľpov hál pre výrobný závod SAMSUNG Göd, Maďarsko. Výroba a dodávka zváraných výstuh pre stavby na tuzemský trh SR.

Ø  IN VEST, s r.o. Šaľa - Production and supply of special fittings and reinforcements for concreting the bearing pillars of the halls for the SAMSUNG production plant in Göd, Hungary. Production and supply of welded reinforcements for buildings to the domestic market of the Slovak Republic.

 

Ø  IN VEST, s r.o. Šaľa – Návrh, výroba, dodávka a montáž špeciálnych foriem a dráh pre výrobu betónových prefabrikátov, nosníkov a stĺpov.

Ø  IN VEST, s r.o. Šaľa Design, production, supply and assembly of special forms and tracks for the production of concrete prefabs, beams and columns.

 

Ø  Mondeléz Slovakia, a.s. – Výmena a montáž hlavnej trasy poškodeného kúrenia pre výrobný závod Bratislava.

Ø  Mondeléz Slovakia, a.s. - Replacement and installation of the main damaged heating line for the Bratislava production plant.

 

Ø  Mondeléz Slovakia, a.s. – Rozvod potrubia pre kakaovú hmotu pre guličkový mlyn – dodávka a montáž duplikátorového potrubia.

Ø  Mondeléz Slovakia, a.s. – Piping distribution for cocoa mass for ball mill - supply and installation of duplicator piping.

 

Ø  Mondeléz Slovakia, a.s. – Úprava potrubných trás, výroba, dodávka a montáž duplikátorových potrubí  - produktovody – dopojenie temperivky, dekrištalizátora, prepoje výrobných liniek.

Ø  Mondeléz Slovakia, a.s. – Modification of pipe lines, production, supply and assembly of duplicator pipes - product pipelines - connection of tempering machine, decrystallizer, connection of production lines.

Ø   

Ø  Mondeléz Slovakia, a.s. – Dopojenie výrobnej linky LEKOS vrátane dodávky a montáže potrebných rozvodov a duplikátorových potrubí. Vykurovacia voda pre rekrištalizáror LEKOS.

Ø  Mondeléz Slovakia, a.s. Connection of the LEKOS production line, including delivery and installation of the necessary distribution and duplicator pipes. Heating water for LEKOS recrystallizer.

 

Ø  Mondeléz Slovakia, a.s. – Úprava napojenia výtlaku pre 6 t zásobník, dodávka a montáž nových potrubných rozvodov pre výrobu hmôt, napojenie čerpadiel pre silo.

Ø  Mondeléz Slovakia, a.s. – Modification of the discharge connection for a 6 t storage tank, supply and installation of new pipelines for mass production, pump connection for the storage tank.

 

Ø  Chipita Mondeléz, a.s. Kostolné Kračany – Úprava vodiacich prvkov pre pásy výrobných pecí.

Ø  Chipita Mondeléz, a.s. Kostolné Kračany Adjustment of guide elements for belts of production boilers.

 

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. – Výroba, dodávka a montáž nerezovej trojplášťovej nádrže s ohrevom na cukrový roztok.

 

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. Production, supply and installation of a stainless steel three-layer tank with heating for sugar solution.

 

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. – Kompletné potrubné rozvody stlačeného vzduchu k výrobným linkám, dodávka, montáž , skúšky NDT.

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. Complete pipelines of compressed air to production lines, delivery, assembly, NDT tests.

 

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. – Rekonštrukcia CFA kuchyne, inštalácia nových výrobných liniek, inštalácia pripojovacieho potrubia vrátane výmenníkov.

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. Renovation of the CFA kitchen, installation of new production lines, installation of connecting pipes including heat exchangers.

 

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. – Modul A,B -  EPC Kontraktor – výroba, dodávka a montáž trojplášťových nerezových nádrží na potravinársku masu.

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. Module A,B - EPC Contractor - production, supply and installation of three-layer stainless steel tanks for food processing.

 

Ø   Cloetta Slovakia, s.r.o. – Dodávka  a montáž pre modernizáciu KH linky (elektro časť, strojná časť, duplikátorové potrubia, vyhrievané filtre, úprava nerezových konštrukcií, vrátane NDT skúšok.

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. Supply and assembly for the modernization of the KH line (electrical part, mechanical part, duplicator pipes, heated filters, modification of stainless steel structures, including NDT tests.

 

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. – Výroba, dodávka  a montáž trojplášťových nerezových nádrží pre ručné navažovanie kuchyne A, B, vákuová komora.

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. - Production, supply and assembly of three-layer stainless steel tanks for manual weighing of kitchens A, B, vacuum chamber.

 

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. – Celoročný servis na technologických zariadeniach vrátane investičných akcií a odstávok.

Ø  Cloetta Slovakia, s.r.o. Year-round service on technological equipment, including investment events and shutdowns.

 

Ø  Hitachi Zosen Inova Slovakia, s.r.o. – Servisné, logistické, skladové a manipulačné služby, zákazková výroba špeciálnych uložení a komponentov pre montáž.

Ø  Hitachi Zosen Inova Slovakia, s.r.o. Service, logistics, storage and handling services, custom production of special storage and components for assembly.

 

Ø  RONA, Lednické Rovne – Rozšírenie rozvodu kyslíka k taviacim agregátom V1, V2, V3.

Ø  RONA, Lednické Rovne Expansion of oxygen distribution to melting units V1, V2, V3.

 

Ø  DUSLO ŠAĽA, a.s. – Zosúladenie emisií NOX s legislatívou, Nový kotol K8 – externé potrubné rozvody vybraných médí ako subdodávateľ pre ENSECO, a.s.

 

Ø  DUSLO ŠAĽA, a.s. Alignment of NOX emissions with legislation, New boiler K8 – external pipe distribution of selected media as a subcontractor for ENSECO, a.s.

 

Ø  DUSLO ŠAĽA, a.s. – Zosúladenie emisií NOX s legislatívou, Nový kotol K8 II. Etapa, dodávka a montáž potrubia pary a napájacej vody pre nový kotol K8.

Ø  DUSLO ŠAĽA, a.s. Harmonization of NOX emissions with legislation, New boiler K8 II. Stage, supply and installation of steam and feed water pipes for the new K8 boiler.

 

Ø  DUSLO ŠAĽA, a.s. – Zosúladenie emisií NOX s legislatívou, Nový kotol K8 III. Etapa, dopojenie potrubia pary a napájacej vody vrátane podporných konštrukcií a závesov na  nový kotol K8.

Ø  DUSLO ŠAĽA, a.s. Harmonization of NOX emissions with legislation, New boiler K8 III. Stage, connecting the steam and feed water pipes, including support structures and hinges for the new K8 boiler.

 

Ø  NAFTA, a.s. – Obnova RK2 a RK3 na CS PZZP Láb – Demontáž pôvodnej technológie, kotla, príslušenstva a potrubných trás. Kompletná montáž novej technológie, vrátane regeneračného kotla a potrubných trás s napojením na stávajúce potrubné rozvody. Výroba oceľovej konštrukcie a obslužnej plošiny pre nový regeneračný kotol.

Ø  NAFTA, a.s. – Renewal of RK2 and RK3 at CS PZZP Láb – Dismantling of the original technology, boiler, accessories and pipe routes. Complete installation of new technology, including regeneration boiler and pipe routes with connection to existing pipe distributions. Production of a steel structure and service platform for a new regeneration boiler.

 

Ø  DAVATEC s.r.o. -  Bratislavslý hrad  - Rekonštrukcia centrálnych plynových kotolní PK1 a PK2. Rekonštrukcia rozdeľovača a zberača, výmena armatúr a obehových čerpadiel, montáž prepojovacích potrubných rozvodov.

Ø  DAVATEC s.r.o. -  Bratislava Castle - Reconstruction of central gas boiler rooms PK1 and PK2. Reconstruction of the distributor and collector, replacement of fittings and circulation pumps, installation of connecting pipelines.

 

Ø  GEMMA s.r.o. – Výroba, dodávka a montáž oceľových zábradlí na športovom štadióne v Nových Zámkoch.

Ø  GEMMA s.r.o. Production, supply and installation of steel railings at the sports stadium in Nové Zámky.

 

Ø  ZOVOS – EKO s.r.o. – Výroba priemyselných nadrozmerných technologických  kontajnerov.

Ø  ZOVOS – EKO s.r.o. – Production of industrial oversized technological containers.